Trung học

Du học Canada bậc trung học bắt đầu từ lớp 6 hoặc 8 và kết thúc vào lớp 12 tùy từng tỉnh bang.